انتشار کتاب «کتاب توسعه و بازار در برابر پوپولیسم»

با نگاهی به تجربه حکومت آلنده در شیلی
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

گزارش نشست «خط‌های رایج در ایران باستان»

دومین نشست از سلسله نشست‌های حوزه‌ی ایران باستان
پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

مورخان منتشر کرد

چکیده مقالات همایش ملی بازتاب و پیامدهای قرارداد گلستان و ترکمانچای
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
آدینه ۳ آذر ۱۳۹۶

معرفی کتاب تاریخ خاندان آل مذکور

پژوهشی جامع از محقق بوشهری، علیرضا مظفری‌زاده
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

جایزه ویژه ترویج علم سال ۱۳۹۶ به مقصود فراستخواه رسید

برای بسط دانش جامعه­‌شناسی و همچنین تعهد به تداوم کار فرهنگی
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶