زمینه های تاریخی فروپاشی نظم سلطانی و کاهش مقبولیت حکومت پهلوی دوم

نویسندگان: گراوند، مجتبی؛ سوری، ایرج؛ سوری، محمد علی
مجله: فصلنامه سیاست، سال چهارم، شماره سیزدهم
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی مفهوم ایزدبانوی خراسان در متون دوران میانه

نویسندگان: دورودی، مجتبی؛ قیصری، میثم
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶

آداب معاشرت و همنشینی در ایران باستان

نویسندگان: اسدی، میثم؛ مفتخری، حسین؛ پیرمرادیان، مصطفی
مجله: دوفصلنامه علمی - پژوهشی جستارهای تاریخی، سال ۱۳۹۲ پاییز و زمستان، شماره ۲ دوره ۴
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶

تحلیل جایگاه و مختصات حدیث نگاری ابن عقده

نویسنده: احمدی، علی
مجله: دوفصلنامه علمی - ترویجی حدیث و اندیشه، سال ۱۳۹۶، شماره ۲۳ دوره ۱۲
سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

ساسانیان و اتباع یهودی

نویسنده: کوزه‌گر کازرونی، امیر اردلان
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

نقش روسپیان شهر نو در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

نویسندگان: لعل شاطری، مصطفی؛ وکیلی، هادی
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی گنجینه اسناد،، شماره ۱۰۱، بهار ۹۵
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

از اَنشان تا بیضاء سرزمینی در آبریزِ رودِکُر

نویسندگان: دورودی، مجتبی؛ کرمی، آرزو
مجله: فصلنامه فارس‌شناخت، سال ۱۳۹۵، شماره اول دوره چهارم
سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶