جامعه روستایی‌ ایران با تکیه بر تاریخ میانه

نویسندگان: یوسفی‌فر، شهرام؛ حسن‌زاده، اسماعیل
مجله: ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۲۳
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

موافقتنامه گلستان، قرارداد متارکه جنگ یا عهدنامه قطعى؟

نویسنده: زرگری‌نژاد، غلامحسین
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال سوم، بهار ۱۳۹۰، شماره ۸
یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵

طبقات اجتماعی در دوره پهلوی

نویسندگان: اشرف، احمد؛ بنوعزیزی، علی
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی راهبرد، سال زمستان ۱۳۷۲، شماره ۲
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵

تاریخ بیهقی؛ کتابی از میان رفته یا آرزویی شکل نگرفته

نویسنده: حاج بابایی، محمد رضا
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی متن پژوهی ادبی، سال ۱۹، شماره ۶۳، بهار ۱۳۹۴
پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

پناهندگی سیاسی در دوره صفویه

نویسندگان: رازنهان، محمد حسن؛ بیاتی، هادی؛ بیطرفان، محمد
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار ۹۲
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران

نویسندگان: یوسفی‌فر، شهرام؛ جنگجو، شهناز
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای تاریخی، سال ششم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۳
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

کنکاشی در روابط نهضت جنگل و روسیه

نویسندگان: علیپور، مجید؛ علیزاده، محمد حسین؛ خاتمی، مسعود
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی تاریخنامه خوارزمی، سال سوم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۵
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

واکنش و عملکرد قاجارها در تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی

نویسندگان: منصوربخت، قباد؛ هاشمی، محمد محمود
مجله: دوفصلنامه علمی - پژوهشی تاریخنامه ایران بعد از اسلام، سال سوم، شماره ۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۲
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵