کتیبه بیستون و جای‌نامِ پَرگَ

با استناد به ریشه‌شناسی این نام و کنکاش در متونِ جغرافیایِ تاریخیِ

نویسندگان: حاجیانی، فرخ؛ دورودی، مجتبی

آدینه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
دریافت فایل
چکیده
در کتیبه بیستون به نامهایِ جغرافیایی متعددی اشاره شده است، هرچند که پژوهشگران تلاشِ فراوانی برای مشخص کردن موقعیّت کنونی بسیاری از این مکانها انجام داده‌اند؛ با اینحال هنوز از تمامیِ آن مکانها پرده‌ی ابهام کنار نرفته است. کوهِ پَرگَ (parga) مکان آخرین نبرد داریوش با وَهیزداتَه یکی از آن مکانها به‌شمار می‌رود. برخی از پژوهشگران این کوه را با شهر فُرگِ امروزی مطابقت داده‌اند که به نظر چندان درست نمی‌نماید. این پژوهش با ارائه‌ مستنداتی مبنی بر ردِّ پذیرفتن نام فُرگ برای این مکان با در نظر گرفتن مستنداتِ تاریخی، زبان‌شناسی و بازخوانیِ اصل کتیبه در زبانهایِ فارسی‌باستان، عیلامی، بابلی و آرامی، فرضیه جدیدی را برایِ مکانهایِ اشاره شده در این کتیبه ارائه داده است و برایِ نیل به این منظور از پژوهش میدانی و جستجو در متونِ جغرافیایِ تاریخی استفاده شده است.
کلیدواژه
کتیبه بیستون، پَرگَ، اَبَرج، رودکُر، وَهیزداتَه،داریوش
نظر شما