جلد دوم کتاب «تاریخ گیلان» منتشر شد

به کوشش دکتر ناصر عظیمی


جلد دوم کتاب «تاریخ گیلان» منتشر شد. دکتر ناصر عظیمی دوبخشری (دکترای جغرافیای شهری) در جلد نخست این کتاب، تاریخ گیلان از دوره سنگ تا پایان حکومت های خان سالار محلی (تاریخِ دورانِ جدایی‌گزینی گیلان از حکومت مرکزی در ایران ) و در جلد دوم از زمان ضمیمه کامل این ناحیه به ایران در دوران شاه عباس کبیر تا پایان نهضت جنگل را بررسی کرده است.
نویسنده تلاش کرده است روندی را پی بگیرد که خواننده بتواند به دور از داستان‌گویی‌های معمول در عرصه‌ی تاریخ‌نویسی، در جلد نخست کتاب (نشر ایلیا، رشت، ۱۳۹۴ ) مسیر و منظره‌ی تاریخی گیلان را بر پایه ی تزهای ارایه شده در کتاب از عصر سنگ تا سال ۱۰۰۱ هجری و در جلد دوم این اثر (نشر ایلیا، رشت، ۱۳۹۶) ضمیمه شدن کامل این ناحیه به ایران تا پایان انقلاب جنگل را مورد بحث قرار دهد.
بدین ترتیب با انتشار جلد دوم این کتاب ما اکنون تاریخ گیلان را از دوران سنگ تا سال ۱۳۰۰ در اختیار داریم. کتاب در نمایشگاه استانی کتاب در ۱۶ آذر ۹۶ برای نخستین بار به خوانندگان عرضه شده است.
...

سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

جلد دوم کتاب «تاریخ گیلان» منتشر شد. دکتر ناصر عظیمی دوبخشری (دکترای جغرافیای شهری) در جلد نخست این کتاب، تاریخ گیلان از دوره سنگ تا پایان حکومت های خان سالار محلی (تاریخِ دورانِ جدایی‌گزینی گیلان از حکومت مرکزی در ایران ) و در جلد دوم از زمان ضمیمه کامل این ناحیه به ایران در دوران شاه عباس کبیر تا پایان نهضت جنگل را بررسی کرده است.
نویسنده تلاش کرده است روندی را پی بگیرد که خواننده بتواند به دور از داستان‌گویی‌های معمول در عرصه‌ی تاریخ‌نویسی، در جلد نخست کتاب (نشر ایلیا، رشت، ۱۳۹۴ ) مسیر و منظره‌ی تاریخی گیلان را بر پایه ی تزهای ارایه شده در کتاب از عصر سنگ تا سال ۱۰۰۱ هجری و در جلد دوم این اثر (نشر ایلیا، رشت، ۱۳۹۶) ضمیمه شدن کامل این ناحیه به ایران تا پایان انقلاب جنگل را مورد بحث قرار دهد.
بدین ترتیب با انتشار جلد دوم این کتاب ما اکنون تاریخ گیلان را از دوران سنگ تا سال ۱۳۰۰ در اختیار داریم. کتاب در نمایشگاه استانی کتاب در ۱۶ آذر ۹۶ برای نخستین بار به خوانندگان عرضه شده است.
نظر شما