انتخابات هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ

نظر به اینکه در مجمع عمومی انجمن ایرانی تاریخ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار خواهد شد، از کلیه افراد واجد شرایط که متقاضی شرکت در انتخابات هستند، درخواست می شود اسامی خود را به دبیرخانه انجمن ارسال ن...

سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی زبان و هویت

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی زبان و هویت
ارسال چکیده مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری همایش: ۲۵ و ۲۶ شهریور ۹۵

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

فراخوان همایش «نقش کسما در نهضت جنگل»

ارسال چکیده مقالات: ۹۵/۰۵/۱۵
ارسال اصل مقالات: ۹۵/۰۶/۳۰
اعلام نتیجه داوری: ۹۵/۰۷/۲۰
برگزاری آذر ۹۵

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵