انتخابات هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ

نظر به اینکه در مجمع عمومی انجمن ایرانی تاریخ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار خواهد شد، از کلیه افراد واجد شرایط که متقاضی شرکت در انتخابات هستند، درخواست می شود اسامی خود را به دبیرخانه انجمن ارسال ن...
سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
نظر به اینکه در مجمع عمومی انجمن ایرانی تاریخ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار خواهد شد، از کلیه افراد واجد شرایط که متقاضی شرکت در انتخابات هستند، درخواست می شود اسامی خود را به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.
دبیرخانه انجمن ایرانی تاریخ
نظر شما