استبداد منور در مطبوعات ایران

جلسه نقد و بررسی یک اثر از انتشارات مورخان
باحضور نویسنده کتاب: حسن رجبی فرد
و اساتید تاریخ: علیرضا ملایی توانی، رضا بیگدلو
دوشنبه ۲۴ دی ماه
سرای اهل قلم
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
جلسه نقد و بررسی کتاب «استبداد منور در مطبوعات ایران»
از انتشارات مورخان
باحضور نویسنده کتاب: حسن رجبی فرد
و اساتید تاریخ: علیرضا ملایی توانی، رضا بیگدلو
دوشنبه ۲۴ دی ماه
سرای اهل قلم
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما