نشست «تصویر نادرشاه در تاریخنویسی ایرانی»

سخنران پروفسور رودی مته
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۴ الی ۱۶
پژوهشگاه علوم انسانی
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
نشست «تصویر نادرشاه در تاریخنویسی ایرانی»
سخنران پروفسور رودی مته
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۴ الی ۱۶
پژوهشگاه علوم انسانی
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما