فراخوان مجله «مورخان»

پرونده ویژه: بررسی علل ناتوانی تاریخنگاری آکادمیک در برقراری ارتباط با توده مردم

‌ایمیل:
movarekhan.mag@gmail.com...
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
فراخوان «مورخان» برای دریافت یادداشت ها و مقالات تاریخی در محورهای
تاریخ سیاسی
تاریخ فرهنگی و اجتماعی
فلسفه و روش شناسی تاریخی
تاریخ اقتصادی
پرونده ویژه: «بررسی علل ناتوانی تاریخنگاری آکادمیک در برقراری ارتباط با توده مردم»
ارسال مقالات به ایمیل:
movarekhan.mag@gmail.com
نظر شما