بزرگداشت بیستمین سالگرد وفات جمالزاده

شنبه چهارم آذر، دانشگاه تهران

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی...
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
بزرگداشت بیستمین سالگرد وفات محمدعلی جمالزاده
شنبه چهارم آذر، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما