دستور خودسرانه کشیدن سیم تلگراف از یزد و کرمان توسط کلنل انگلیسی

نامه اعتضادالسلطنه به ناصرالدین شاه

فاطمه قاضیها
(یک سند) نامه‌ای از طرف احتمالا اعتضادالسلطنه (که در این تاریخ امر تلگراف را به عهده داشته است)، به ناصرالدین شاه در مورد موضوع فوق و گزارش مقابله با کلنل انگلیسی...

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
(یک سند) نامه‌ای از طرف احتمالا اعتضادالسلطنه (که در این تاریخ امر تلگراف را به عهده داشته است)، به ناصرالدین شاه در مورد موضوع فوق و گزارش مقابله با کلنل. لازم به توضیح است که یک سال بعد از تاریخ این سند پروژه تلگراف به اعتضادالسلطنه داده شد.
نامه اعتضادالسلطنه به ناصرالدین شاه
هو
قربان خاک پای جواهرآسای اقدس همایونت شوم
دستخط همایون را در باب سیم تلغراف که کولونل انگلیس تکلیف کشیدن از یزد و کرمان کرده بود زیارت کرده، به مدلول همایون آن عمل نمود. و یادداشت فضولی را هم که خود سر نوشته، نزد این چاکر آستان فرستاده بود، خود کولونل را خواسته، به او پس داد. از این قرار اجرای حکم همایون شده است. بجهت آگاهی رأی اقدس اعلی، جسارت به عرض شد. شرحی در ضمن این فقره معلومِ این چاکر شده است، که باید به عرضِ...اقدس برسد. زیاده جسارت رفت. الامرالاقدس الاعلی مطاع
[رجب ۱۲۸۲ ]
نامه اعتضادالسلطنه به ناصرالدین شاه
نامه اعتضادالسلطنه به ناصرالدین شاه
در میانه کادر تصویر علیقلی میرزا نشسته بر صندلی ، میرزا عبدالله پیشخدمت باشی در سمت راست او و میرزا اسماعیل منشی کتابدار سمت چپ او ایستاده اند .
تصویر اصلی صفحه ازین نقاشی گرفته شده است.
تصویر اصلی صفحه ازین نقاشی گرفته شده است.
شماره اموال: ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۴۵
پدید آورندگان: میرزا ابوالحسن خان غفاری (صنیع الملک) (نقاش)
موضوع اثر: نواب مستطاب اعظم علیقلی میرزا (اعتضاد السلطنه) به همراه کتابدار و پیشخدمت
رنگ: زمینه نخودی
ابعاد: طول (۵۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف: مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)، نوشته شده توسط علی خدادادی. ر. ک. http://www.zarayef.com/art ، تصویرفوق از این تصویر بدست آمده است.
منبع: کاتبان
نظر شما