شهر پریان( دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستانسرایی ایرانیان)

زنان در داستان های عامیانه ادبیات فارسی

دکتر آمنه ابراهیمی، تاریخ پژوه
....
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

نویسنده در این اثر تلاش داشته تا با نگاهی پدیدارشناسانه دنیای آرمانی زنان را در درازنای تاریخ ایران (قرون ششم تا دوازدهم هجری قمری) کشف و درک کند. مطالعه پیش رو با در نظر گرفتن سایه سنگین مهمترین هجوم های تاریخ ایران راجع به تیپ شناسی آرمانی زنان است اما بی ارتباط با خواست های مردان نیست، چرا که همواره زن و مرد همچون دو آینه روبرو تصاویری درهم تنیده و متعدد را از خود و دیگری منعکس می کنند.
از آن جا که در تاریخ ایران، زنان به دلایلی چند پوشیده روی و پوشیده نام بوده و از آنها کمتر سخن گفته شده نویسنده بر اساس داستان های عامیانه سعی کرده است زیست جهانِ خاموش زنان را دریابد و صدای آنها را بشنود. بر اساس این مطالعه می توان گفت دنیای بدون مرد/ شهر پریان، زندگی عاشقانه و حاضر شدن در صحنه های پیکار برای تغییر سرنوشت تاریخی از مهمترین دغدغه های زنان است. مطالعه ای از این دست در قلمرو پژوهشهای تاریخی ایران سابقه ندارد.

مشخصات کتاب شناسی:
شهر پریان( دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستانسرایی ایرانیان)
نویسنده: آمنه ابراهیمی
چاپ اول مهر ٩٨ نشر گل آذین
نظر شما